top of page
logo spc wht.png

Zverenecký fond
s aktívnou správou v Českej republike

Zverenecký fond zatiaľ nie je zahrnutý do Slovenskej legislatívy, môže ho založiť v Česku aj slovenská rodina.

Service & Property Consulting, a.s. 

Prvenstvo v Českej republike v poskytovaní servisných služieb správcom zvereneckých fondov.

Zaistenie, založenie a správa zvereneckých fondov.

Zaistenie aktívnej správy finančných aktív vo zvereneckom fonde. 

Online náhľad pre klienta aj správcu.

Vyhotovenie zmluvnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia. Zastúpenie pri notárskom zápise štatútu zvereneckého fondu.

Zaistenie zápisu do evidencie „svěřenských fondů“.

čo je to zverenecký fond

Je vyčlenený na zvláštny účel, držaný a spravovaný menovanou osobou (správcom), a to v prospech zakladateľa a oprávnených osôb.

zakladateľ

Zakladateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá založila zverenecký fond. Zakladateľ vydáva štatút zvereneckého fondu, menuje zvereneckého správcu a určuje oprávnenú osobu.

správca

Môže byť každý svojprávny človek, ktorého menuje a odvoláva zakladateľ. Správcovi náleží plná správa majetku vo zvereneckom fonde. S majetkom môže nakladať iba v súlade so štatútom fondu v prospech oprávnených osôb

oprávnená osoba

Zakladateľom menovaná oprávnená osoba, ktorému ide priznať právo na plody alebo úžitky zo zvereneckého fondu alebo právo na majetok zo zvereneckého fondu, prípadne podiely na nich.

Screenshot 2023-02-10 at 1.13.46.png

kontrolujúca osoba

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva zakladateľ a osoba označená za oprávnenú osobu, poprípade ďalšie osoby, určené podľa štatútu zvereneckého fondu.

výhody zvereneckých fondov

Majetok vo zvereneckom fonde nie je dotknuteľný exekúciou, insolvenciou a veriteľmi. Je chránený pred neočakávanými udalosťami.

Majetok vo zvereneckom fonde už nie je predmetom dedičského konania. 

Anonymita vlastníctva.

Alternatíva predmanželskej zmluvy, prípadná ochrana majetku pred vstupom do manželstva.

Medzigeneračný prevod majetku.

Zodpovednosť správcu je daná zákonom.

Vyhotovenie formou notárskeho zápisu podľa občianskeho zákonníka.

Screenshot 2023-02-10 at 1.22.25.png

EURO PRODUKT roku 2022

SFJ 22 – PO – s ročnou výplatou benefitov

Vklad 300.000 Kč (15.000 EUR) a viac

BNF 11,5 % p.a. (popl. za správu 1 % p.a.)

Čistý ročný BNF ve výške 10,5 %

 

►  Min. vklad 300.000 Kč (15.000 EUR)

+ násobok 10.000 Kč (500 EUR)

►  Navýšenie iba o násobky 100.000 Kč (5.000 EUR)

►  Výpovedná doba 12 mesiacov

►  Možnosť iba ročnej výplaty benefitov

 

Prostriedky vo zvereneckom fonde sú spravované výhradne v rámci obchodu s pohľadávkami.

V prípade predčasného ukončenia SF platí:

 

1.  do druhého roka vyplatené                     0%

2.   medzi druhým a tretím rokom                5,5%

3.   medzi tretím a štvrtým rokom                6,5%

4.   medzi štvrtým a piatym rokom               7,5%

5.   po piatom roku                                       10,5%

Príklady aktívnej správy

SFJ – s ročnou výplatou benefitov

Vklad do 499.999 Kč

 

BNF 8,7 % p.a. (popl. za správu 1 % p.a.) Čistý ročný BNF vo výške 7,7 %

►  Min. vklad 20.000 Kč ( 1000 EUR)

►  Navýšenie o násobky 10.000 Kč (min. 500 EUR)

►  Výpovedná lehota 12 mesiacov

Vklad 500.000 Kč a více

BNF 9,7 % p.a. (popl. za správu 1 % p.a.) Čistý ročný BNF vo výške 8,7 %

►  Min. vklad 500.000 Kč (25 000 EUR)

►  Navýšenie o násobky 10.000 Kč (min. 500 EUR)

►  Výpovedná lehota 12 mesiacov

V prípade predčasného ukončenia SF platí:

 

1. do druhého roka vyplatené.                      0 %

2. medzi druhým a tretím rokom                3,7 %

3. medzi tretím a štvrtým rokom                5,7 %

4. medzi štvrtým a piatym rokom               6,7 %

5. po piatom roku                                       7,7 %

V prípade predčasného ukončenia SF platí:

1. do druhého roka vyplatené                           0 %

2. medzi druhým a tretím rokom                     4,7 %

3. medzi tretím a štvrtým rokom                      6,7 %

4. medzi štvrtým a piatým rokom                     7,7 %

5. po piatom roku                                             8,7 %

SFJ

zložený benefit

pod správou

100 000 Kč

500 000 Kč

po 5 rokoch

benefit

  38 500 Kč           38,5 %

 217 000 Kč          43,5 %

po 10 rokoch

benefit

  77 000 Kč             77 %

435 000 Kč             87 %

SFP je možné kedykoľvek zmeniť na SFJ, tzn. benefit nekumulovať, ale začať vyplácať.

Príklady aktívnej správy

SFJ – s mesačnou výplatou benefitov

Vklad do 499.999 Kč

BNF 8,5 % p.a. (popl. za správu 1 % p.a.)

Čistý ročný BNF vo výške 7,5 % (0,625 % p.m.)

►  Min. vklad 20.000 Kč

►  Navýšenie o násobky 10.000 Kč (min. 10.000 Kč)

►  Výpovedná lehota 12 mesiacov

Vklad 500.000 Kč a více

BNF 9,5 % p.a. (popl. za správu 1 % p.a.)

Čistý ročný BNF vo výške 8,5 % (0,7083 % p.m.)

►  Min. vklad 500.000 Kč

►  Navýšenie o násobky 10.000 Kč (min. 10.000 Kč)

►  Výpovedná lehota 12 mesiacov

V prípade predčasného ukončenia SF platí:

 

1. do druhého roka vyplatené                   0 %

2. medzi druhým a tretím rokom              3,5 %

3. medzi tretím a štvrtým rokom              5,5 %

4. medzi štvrtým a piatym rokom             6,5 %

5. po piatom roku                                     7,5 %

V prípade predčasného ukončenia SF platí:

1. do druhého roka vyplatené                                 0 %

2. medzi druhým a tretím rokom                           4,5 %

3. medzi tretím a štvrtým rokom                           6,5 %

4. medzi štvrtým a piatym rokom                          7,5 %

5. po piatom roku                                                  8,5 %

Vklad do 499.999 Kč

BNF 8,5 % p.a. (popl. za správu 1 % p.a.)

Čistý ročný BNF ve výši 7,5 % (0,625 % p.m.)

►  Min. vklad 20.000 Kč

►  Navýšenie o násobky 1.000 Kč (min. 1.000 Kč)

►  Výpovedná lehota 12 mesiacov

►  Systém zloženého úročenia na mesačnej báze

Vklad 500.000 Kč a více

BNF 9,5 % p.a. (popl. za správu 1 % p.a.)

Čistý ročný BNF ve výši 8,5 % (0,7083 % p.m.)

►  Min. vklad 500.000 Kč

►  Navýšenie o násobky 1.000 Kč (min. 1.000 Kč)

►  Výpovedná lehota 12 mesiacov

►  Systém zloženého úročenia na mesačnej báze

V prípade predčasného ukončenia SF platí:

 

1. do druhého roka vyplatené                        0 %

2. medzi druhým a tretím rokom                   3,5 %

3. medzi tretím a štvrtým rokom                   5,5 %

4. medzi štvrtým a piatym rokom                  6,5 %

5. po piatom roku                                          7,5 %

V prípade predčasného ukončenia SF platí:

 

1. do druhého roka vyplatené                                  0 %

2. medzi druhým a tretím rokom                           4,5 %

3. medzi tretím a štvrtým rokom                           6,5 %

4. medzi štvrtým a piatym rokom                          7,5 %

5. po piatom roku                                                 8,5 %

SFP

zložený benefit

pod správou

100 000 Kč

500 000 Kč

po 5 rokoch

benefit

45 329 Kč.           45 %

264 403 Kč.         53 %

po 10 rokoch

benefit

111 206 Kč.         111 %

668 642 Kč.          134 %

SFP je možné kedykoľvek zmeniť na SFJ, tzn. benefit nekumulovať, ale začať vyplácať.

Napíšte nám

Vyberte správnu možnosť

Ďakujeme za vašu správu, ozveme sa vám!

logo spc wht.png
bottom of page