top of page

Co je svěřenský fond

"Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou."

Picture 1.png

Výhody svěřenského fondu

Zakladatel

Zakladatel je fyzická nebo právnická osoba, která založila svěřenský fond. Zakladatel vydává statut svěřenského fondu, jmenuje svěřenského správce a určuje obmyšlenou osobu.

Správce

 

Může být každý svéprávný člověk, kterého jmenuje a odvolává zakladatel. Správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu. S majetkem může nakládat pouze v souladu se statutem fondu ve prospěch obmyšlené osoby.

Obmyšlený

Zakladatelem jmenovaný obmyšlený, kterému lze přiznat právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu, případně na podíly na nich.

Dohlížitel

 

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel a osoba označená za obmyšleného, popřípadě další osoby, určí-li tak statut svěřenského fondu.

Proč mít svěřenský fond

 

Mnoho z nás se v životě dostalo do nepříjemné situace, kdy se stal obětí „moderní doby“. Z veřejně
i neveřejně dostupných zdrojů mu bylo předhazováno, co vlastní. Typickým příkladem je vymáhání pohledávek na majetku, střet zájmů, konkurenční boj nebo zastrašování.

Majetek v rodině, vypořádání majetku před svatbou nebo případný převod majetku mezi generacemi se může v mnoha ohledech stát noční můrou. Zpřetrhat rodinné a partnerské pouto. 

„Vyčleněním majetku do svěřenského fondu majetek neskrýváte, nejedná se o nelegální vyvádění majetku. Svěřenský fond, má oporu v zákoně.“  

RODINA

Zabezpečení v penzi 

Zajištění sebe a blízkých osob

Ochrana nabytého majetku

Ochrana majetku před exekucí

Vytvoření ekonomické jistory 

Převod majetku na budoucí generaci

Dobročinné účely

FYZICKÁ OSOBA

 

Mezigenerační transfer

Uchování majetku

Péče o zestárlé rodiče

Ochrana dědictví

Skrytí vlastnictví

Skrytí původu vyčleněného majetku

Zamezení neuvážlivého utrácení

Zachování celistvosti majetku

Ochrana rodinného jmění

Zabezpečení nezletilých, studujících nebo marnotratných dětí

PRÁVNICKÁ OSOBA

Nástupnictví

Zajištění správy právnické osoby 

Možnost vyplácení zaměstnaneckých bonusů

Alternativa zaměstnaneckých benefitů

Ochrana před insolvencí

Zajištění veřejně prospěšné činnosti 

Zachování anonymity vlastnických struktur

Rozdělení majetku

Pro koho je svěřenský fond určený

"Svěřenský fond je určený pro každého kdo má majetek."

bottom of page