top of page

Historie svěřenských fondů

SVĚT (TRUST) 

Ve světě je svěřenský fond tradičním a velmi rozšířeným způsobem ochrany a správy majetku. Jeho různé podoby (trusty, fiducie, treuhand) jsou napříč kontinenty běžně využívány už více než 700 let. Jedná se původně o řecký institut, který se plně rozvinul až v Anglii, kam ho zaneslo římské právo v období kolonizace. Za nejstaršího možného předchůdce anglosaského trustu lze považovat entail, jehož cílem byla nezcizitelnost nemovitostí tak, aby byly drženy mezigeneračně v rodinných kruzích. V anglosaském právu byl entail zakotven od roku 1286. V průběhu 16. století se objevil institut use of land, který byl postupně plně nahrazen institutem Trust. Ten je v současné době využíván i v řadě zemí kontinentální Evropy, k čemuž napomohla Haagská konvence z 1. července 1985. Ta umožňuje zakladateli trustu s rezidentstvím v jednom z členských států, který nemá vlastní právní úpravu trustu, jeho zřízení podle jím vybraného jiného práva. V současné době byla Haagská konvence mimo evropské státy ratifikována také Austrálií a Kanadou. 

ČR 

Tento nástroj byl hojně používaný již za První republiky.

Svěřenský fond není českému právnímu řádu neznámý. Úpravu svěřenství najdeme už v rakouském občanském zákoníku z roku 1811. Na území našeho státu bylo svěřenství hojně využíváno až do 2. července 1924, kdy byl tento institut zrušen a následně zcela utlumen. Postupně vymizel z české právní úpravy i z povědomí laické veřejnosti. Ke znovuzavedení institutu svěřenského fondu do českého právního řádu přispěla rekodifikace občanského zákoníku ze dne 1. 1. 2014 (zákon č. 89/2012 sb.) . Vzhledem ke kontinentální právní tradici České republiky byl předlohou pro zavedení svěřenského fondu občanský zákoník (Civil Code of Quebec) kanadské provincie Quebec, která má tento právní instrument úspěšně zavedený od 1. ledna 1994. Během uplynulých let se svěřenské fondy v Česku postupně etablovaly a dnes jsou chápány jako efektivní nástroj ochrany a správy majetku.

EVROPA 

Protože trust pochází z Velké Británie, která se řídí anglosaským právním řádem, zavádění tohoto institutu v evropských státech s kontinentální právní kulturou bylo zdlouhavé a komplikované. Významnou roli v zemích kontinentálního práva sehrála Haagská úmluva, která principy fungování svěřenských fondů pro jiný právní systém popsala, a tím umožnila uznání jejich vzniku. 

Konvence nezavádí úpravu trustu do vnitrostátního práva států, které tento institut neznají, ale pouze umožňuje zakladateli trustu s rezidentstvím v jednom s členských států zřídit trust podle cizího práva. Jako první z evropských států zavedlo právo trustu do svého právního řádu Lichtenštejnsko, a to v roce 1926. V Evropě byla konvence dosud ratifikována Itálií, Lucemburskem, Monakem, Maltou, Holandskem, Švýcarskem a Velkou Británií.  

bottom of page