top of page

S  M   Ě   R   N   I   C   E

 

společnoti Service &Property Consulting, a.s. o přijatých opatření pro zabezpečení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 32 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(dále jen „Směrnice“)

VYDÁNO V PRAZE DNE:  1. ledna 2021

 

obch. firma:      Service & Property Consulting, a.s.          

se sídlem:          Španělská770/2, 120 00 Praha 2            

IČO:                 09774874

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25951

jednající:           předseda správní rady Ivan Machoň 

 

(dále jen „Společnost“)

 

 1. ÚČEL

  1. Účelem této Směrnice   je   stanovit základní pravidla zpracování   osobních   údajů pro Společnost, její dceřiné a sesterské společnosti, a dále pro třetí osoby, které poskytují požadované smluvní služby a tato Směrnice je součástí takové smlouvy. 

  2. Společnost, jako správce osobních údajů, touto Směrnicí ukládá a přijímá opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z jejího pověření a má přístup k osobním údajům subjektů osobních údajů, zpracovávala tyto osobní údaje subjektů osobních údajů pouze v souladu s touto Směrnicí. 

  3. Společnost smlouvou pověří konkrétní Zpracovatele  prováděním zpracování osobních údajů subjektů údajů v přímé či nepřímé souvislosti s poskytováním služeb pro Společnosti.

  4. Tato Směrnice je jedním z organizačních opatření ochrany osobních údajů ve smyslu článku 32 GDPR. 

  5. Směrnicí jsou dále upraveny procesy realizace práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům ve smyslu článku 15 GDPR a ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu článku 33 a 34 GDPR

 

 1. PŮSOBNOST

  1. Tato Směrnice se vztahuje na všechny subjekty uvedené v článku 1.1. Směrnice, tedy na Společnost, každého jejího zaměstnance a její externí poskytovatele služeb (dále jen „Pracovník“), a to v případech, když takový pracovník zpracovává osobní údaje nebo plní jinou činnost, která je upravena v GDPR. 

  2. Každému Pracovníkovi, jehož se tato Směrnice dotýká, bude tato Směrnice předána elektronickou poštou v rámci interních sdělení a zpráv zaslaných Společností, a to především z domén „@spcas.cz“ je povinen se s ní nejpozději do 5 dní od doručení seznámit, po uplynutí této doby bude Společnost považovat, že se Pracovník řádně s touto Směrnicí seznámil. Zároveň k GDPR a této Směrnici bude provedeno školení, kdy na konci školení Pracovník svým podpisem do prezenční listiny potvrdí, že se školení osobně účastnil (v případě, že se nebude školení provádět ve Společnosti elektronicky)

 

 1. TERMÍNY, DEFINICE A ZKRATKY

  1. V této směrnici mají níže uvedené pojmy následující význam: 

  2. Dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOU“);

  3. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); 3.1.3.Osobní údaj – jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; 

  4. Pracovník – je každá osoba, včetně právnických osob, která pro Společnost vykonává jakoukoliv činnost, zejména zaměstnanec, externí spolupracovník, dodavatel apod.; 

  5. Subjekt osobních údajů – je výlučně fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají (včetně osob samostatně výdělečně činných);

  6. Zpracování osobních údajů – je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

  7. Správce osobních údajů – je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;

  8. Zpracovatel osobních údajů - je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Statutární orgán Společnosti nebo jimi výslovně pověřená osoba určují účel/y a prostředky zpracování osobních údajů pro každou evidenci ve Společnosti. Tyto osoby dále určí dobu, po kterou bude každý osobní údaj zpracováván, nebo kritéria, pomocí kterých půjde tato doba určit. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu určenou právními předpisy. Účel jakožto i retenční doba zpracovávání osobních údajů jsou evidovány v záznamech o činnostech zpracování vedených dle čl. 30 GDPR. 

  2. Pracovník je povinen zpracovávat osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektnězákonným způsobem. 

  3. Každý pracovník smí zpracovávat osobní údaje pouze Společností určeným účelem, a to pouze určenými prostředky. 

  4. Pracovník je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny Společností. Pracovník smí zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné pro plnění svých povinností vůči Společnosti. Společnost za tímto účelem zřizuje pracovníkům přístup pouze k nezbytně nutným evidencím osobních údajů. 

  5. Má-li pracovník podezření, nebo dozví-li se, že jsou osobní údaje jakéhokoliv subjektu osobních údajů nepřesné, neúplné či zastaralé, ohlásí to svému nadřízenému ve Společnosti nebo zaměstnanci společnosti, který s pracovníkem za Společnost jedná. 

  6. Má-li pracovník podezření, nebo dozví-li se, že jsou osobní údaje zpracovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, ohlásí to svému nadřízenému zaměstnanci ve Společnosti  nebo zaměstnanci společnosti, který s pracovníkem za Společnost jedná.

 

 1. POVĚŘENÉ OSOBY

  1. Společnost zpracuje v rámci svých interních předpisů Seznam osob pověřených některými činnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů, zejména prevencí incidentů, zabezpečením zpracování osobních údajů, řešením stížností a žádostí, správou systémů a dalšími činnostmi, který bude pro pracovníky k dispozici na interních stránkách Společností.

 

 1. KOMUNIKACE SE SUBJEKTY ÚDAJŮ

  1. Pracovník, který obdržel v jakékoliv formě (písemně, telefonicky, osobně) jakoukoliv žádost či stížnost fyzické osoby, která se týká nebo by se mohla týkat ochrany osobních údajů, zejména žádosti ve smyslu čl. 15 - 22 GDPR, oznámí tuto skutečnost příslušné pověřené osobě ve Společnosti.

  2. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne pověřená osoba v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů informace dle čl. 13 GDPR, v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne pověřená osoba tyto informace v souladu s čl. 14 odst. 3 GDPR. Povinnost poskytnout uvedené informace lze splnit odkazem na zásady ochrany osobních údajů Společností. 

  3. Příslušná pověřená osoba vyřizuje požadavky subjektů údajů v souladu s obecnými pokyny Společnosti vždy však tak, aby žádosti subjektu údajů bylo vyhověno bez zbytečného odkladu, a aby mu byly k vyřízení jeho žádosti poskytnuty veškeré informace a v případě, že žádosti nebylo vyhověno, aby byly sděleny důvody tohoto rozhodnutí. 

  4. Ověřování identity subjektu údajů bude prováděno vždy přiměřeným způsobem, který zaručí dostatečnou identifikaci subjektu údajů s ohledem na formu podání, využitý komunikační prostředek a obsah žádosti subjektu údajů. 

  5. Všechny požadavky subjektů údajů musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nikdy ne později než do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu, příslušná pověřená osoba tuto skutečnost okamžitě oznámí nadřízenému zaměstnanci včetně uvedení důvodu, proč není možné lhůtu dodržet, a vyžádá si konzultace, jak správně postupovat dále. 

  6. V případě žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům poskytne příslušná pověřená osoba subjektu údajů nejméně informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, poskytne mu osobní údaje subjektu údajů a informace o: 

6.6.1.účelu jejich zpracování; 

6.6.2.kategoriích dotčených osobních údajů; 

6.6.3.příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména   příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

6.6.4.plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby; 

6.6.5.existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

6.6.6.právu podat stížnost u dozorového úřadu; 

6.6.7.veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od

subjektu údajů; 

6.6.8.skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. 

6.7. Informace podle tohoto článku poskytuje Společnost subjektu údajů ve stejné formě, v jaké o informace subjekt údajů požádal. 

6.8. V případě opakovaných žádostí subjektu údajů je subjektu údajů účtováno 50 Kč za každou opakovanou žádost.

 

 1. OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů dle ustanovení čl. 4 odst. 12 GDPR Společnost bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděla, ohlásí dozorovému úřadu, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění. 

  2. Ohlášení dozorovému úřadu se děje prostřednictvím aplikace datové schránky. 

  3. Ohlášení dozorovému úřadu podle tohoto článku musí přinejmenším obsahovat:

7.3.1.popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů; 

7.3.2.jméno a kontaktní údaje osoby, která může poskytnout bližší informace; 

7.3.3.popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů; 

7.3.4.popis opatření, která Společnost přijala nebo navrhla k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

 1. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Společnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. 

 2. Pracovníci hlásí případy porušení zabezpečení příslušným pověřeným osobám určených podle čl. 5.1. Směrnice 

 3. Logování incidentů bude na základě informací příslušných pověřených osob zpracovávat pověřená osoba Společnosti ve formě seznamu incidentů s popisem události.

 

 1. PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ PODLE TÉTO SMĚRNICE

  1. Ukládá-li tato Směrnice povinnost osobě oznámit jakoukoliv informaci druhé osobě, provede první osoba oznámení v písemné podobě. Za tuto písemnou podobu se považuje listinný dopis nebo e-mail.

 

 1. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ SMĚRNICE

  1. Dohled nad dodržováním této Směrnice a závazných právních předpisů vykonává statutární orgán Společnosti. 

  2. Statutární orgán Společnosti slouží jako kontaktní osoba Pracovníka Společnosti v otázkách bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli pochybností o výkladu této směrnice či rozsahu a obsahu zákonných povinností poskytuje statutární orgán závazný výklad, kterým se je Pracovník povinen řídit.

  3. Statutární orgány Společnosti odpovídají za aktualizaci této měrnice.

 

Nedílnou součásti této Směrnice jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Zásady ochrany osobních údajů Informační memorandum o shodě s GDPR      

Příloha č. 2 - Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Příloha č. 3 - žádost subjektu údajů na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů čl.

                     21 GDPR

Příloha č. 4 - Žádost subjektu údajů o ukončení automatizovaného individuálního rozhodování

                     včetně profilování

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

 

_______________________________

Service &Property Consulting, a.s. 

Ivan Machoň, předseda správní rady 

         

Příloha č. 1 ke Směrnici společnoti Service &Property Consulting, a.s. o přijatých opatření pro zabezpečení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 32 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

 

Zásady ochrany osobních údajů Informační memorandum o shodě s GDPR      

 

1. OBECNÉ INFORMACE

Respektujeme soukromí každé osoby, které jsou poskytovány služby v rámci uzavřených smluvních vztahů s naší Společností, a zavazujeme se zajistit požadovanou bezpečnost v rámci platných právních předpisů. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují náš přístup: k jakýmkoliv osobním údajům, které od Vás můžeme shromažďovat, nebo které jsme o Vás získali od třetích osob včetně účelu, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme a základ, o který se při jejich zpracování opíráme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů rovněž stanovují vaše práva týkající se zpracování vašich osobních údajů. 

Upozorňujeme Vás, že tyto Zásady ochrany osobních údajů by měly být čteny a vykládány ve spojení s uzavřenými smluvními vztahy s konkrétní osobou. 

Společnost má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů svých zaměstnanců, externích spolupracovníků a klientů (dále jen „klienti“), které musí dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností, nebo svých oprávněných zájmů atd. 

V tomto ohledu bychom Vám bez získání Vašich osobních údajů své služby nemohli vůbec poskytovat. Osobní údaje veřejnosti zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o Vás naše klienty, abychom si pro vybrané služby ověřili Váš zájem o zlepšení našich služeb. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu, omezení či úprav osobních údajů budeme každého klienta informovat.

 

 1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, zpracováváme pouze přesné a ověřené osobní údaje našich klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.

 2. Osobní údaje svých klientů zajišťujeme s nejvyšší možnou bezpečností těchto údajů a zabraňujeme jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům našich klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

 3. Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.

 4. Ve Společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům, veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji našich klientů, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o správci osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Service &Property Consulting, a.s., se sídlem Španělská770/2, 120 00 Praha 2, IČO: 09774874. 

Kontaktní spojení pro společnost je na adrese Španělská770/2, 120 00 Praha 2, 

kontaktní emailová adresa pro GDPR: info@spcas.cz

datová schránka: jcvwadt

 1. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme za těmito účely:

 • Poskytování produktů a služeb -  shromažďujeme a uchováváme osobní údaje, které nám byly dobrovolně předány během uzavírání konkrétních smluvních vztahů. Kontaktní údaje užíváme k uzavírání smluv a vyplývajících plnění práv a povinností z těchto uzavřených smluv či objednávek. 

 • Poskytování a správa online klientských účtů - pro zkvalitnění naší činnosti využíváme náš informační portál http://portal.spcas.cz/, který slouží k evidenci svěřenských fondů a k jejich správě. Dojde-li k registraci svěřenského fondu v registru „Evidence Svěřenských fondů“ (včetně online účtu vytvořeného v souvislosti s vyčleněním a následnou správou majetku), požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů. Své kontaktní údaje a některé další osobní údaje, které o Vás máme k dispozici, můžete kdykoliv aktualizovat a měnit prostřednictvím Vašeho účtu. Účelem použití osobních údajů je poskytnutí online funkce dostupné v rámci Klientského účtu a systémová sdělení. 

 • Poskytování zpětné vazby ohledně našich produktů a služeb - příležitostně Vás budeme kontaktovat, abychom Vás požádali o poskytnutí zpětné vazby ohledně našich služeb formou online průzkumů nebo poskytnutí zpětné vazby. Získané informace užíváme ke zlepšení kvality služeb poskytovaných našimi zaměstnanci či spolupracujícími osobami. Vaše zpětná vazba je také využita k monitorování kvality našich služeb, k rozvoji našeho podnikání a pomáhá nám při výběru budoucích podnikatelských záměrů.

 • Získání poznatků o zákaznících a jejich analýza 

 • Analyzujeme Vaše kontaktní údaje a další informace, které jste nám poskytli při užívání našich Služeb, včetně data narození, jakož i další osobní informace, které shromažďujeme o Vás prostřednictvím Vaší e-mailové či SMS komunikace s Vámi 

 • Pokud jste udělili svůj souhlas s užíváním souborů cookies (v případech, kde je zákonně vyžadován), používáme soubory cookies, soubory protokolu a další technologie ke shromažďování osobních údajů z hardwaru a softwaru počítače, který používáte k přístupu Stránky, nebo z vašeho mobilního telefonu.

 • Naše Webové stránky, mobilní aplikace a e-maily obsahují označení "cookies", "web beacons" nebo "pixel tags" (dále jen „Štítky“). Štítky nám umožňují sledovat přijetí Vám zaslaného emailu, počítat uživatele, kteří navštívili nějakou webovou stránku nebo otevřeli e-mail a shromažďovat další typy souhrnných informací. Jakmile kliknete na e-mail, který je označen nějakým Štítkem, vaše kontaktní údaje mohou být následně propojeny se zdrojovým e-mailem a odpovídajícím Štítkem. 

 • V některých našich e-mailových zprávách používáme "cílovou adresu URL", která je propojena s určitými námi spravovanými webovými stránkami nebo s webovými stránkami spravovanými třetí osobou pro nás. Můžeme sledovat údaje o prokliku, které nám pomohou určit Váš zájem o konkrétní témata a měřit efektivitu těchto komunikací. Další informace naleznete v „Zásadách užívání cookies souborů“. 

 • Tyto informace se užívají k vytváření profilů a poznatků o Vašich návycích a pomáhají nám tak lépe poznat naše zákazníky. Pokud máme Váš souhlas k použití informace o Vaší poloze, můžeme takovou informaci používat pro lepší porozumění potřebám našich zákazníků a poskytovat Vám například informace o službách dostupných v oblasti, kde se právě nacházíte, například prostřednictvím push notifikací zasílaných prostřednictvím mobilních aplikací. 

 • Pomocí těchto informací jsme schopni měřit efektivitu našich nabídek a to, jak návštěvníci využívají naše Stránky a naše Služby. To nám umožňuje zjistit, které jednotlivé stránky našich Stránek jsou pro naše návštěvníky nejatraktivnější, jaké části našich Stránek jsou nejzajímavější, jak zákazníci využívají naše Služby a jaký druh nabídek naši zákazníci rádi vidí. 

 • Marketingová komunikace, při kterých používáme Vaše osobní údaje

 • Marketing prováděný prostřednictvím e-mailu, textových zpráv a push notifikací Informace, které o vás získáváme sledováním vaší interakce s našimi Stránkami, z naší emailové komunikace s vámi a / nebo na základě vašeho zájmu o naše produkty a služby, a/nebo Vaši e-mailovou adresu a číslo vašeho mobilního telefonu užíváme k zasílání marketingových sdělení e-mailem a textovými zprávami, a to v případech, kdy jste s přijímáním takových marketingových sdělení souhlasili nebo kde se při takovém zasílán opíráme o jiný právní základ. 

 • Marketingová sdělení vám budeme zasílat prostřednictvím e-mailu, textových zpráv a/nebo push notifikací pouze v případech, kdy jste souhlasili s přijímáním takových marketingových sdělení, nebo tam, kde k tomu máme zákonné oprávnění.

 • Personalizovaná online inzerce - informace, které o vás získáváme sledováním vaší interakce s našimi Stránkami, z naší emailové komunikace s vámi a/nebo na základě vašeho zájmu o naše produkty a služby používáme pro účely personalizované online inzerce. Pokud vaše osobní údaje nejsou v anonymizované podobě, je v našem oprávněném zájmu užívat vaše osobní údaje pro marketingové účely. 

 • Remarketing sociálních sítí 

 • Informace, které o vás získáváme sledováním vaší interakce s našimi Stránkami, z naší emailové komunikace s vámi a/nebo na základě vašeho zájmu o naše produkty a služby používáme k poskytnutí personalizované inzerce na sociálních sítích provozovaných společností Facebook a/nebo Google, kde jste registrovaným uživatelem takových služeb.

 • Děláme to pomocí služby Zákaznické publikum Facebook a/nebo služby Spojování zákazníků Google. Vezměte prosím na vědomí, že taková činnost vyžaduje, abychom sdíleli vaši zašifrovanou e-mailovou adresu s Facebookem a/nebo Googlem, a také podléhá vašemu nastavení soukromí, které jste si pro dané služby zvolili. 

 • Průzkum sociálních medií 

  • Užití anonymizovaných osobních údajů - pokud jsou Vaše osobní údaje kompletně anonymizovány, nevyžaduje se právní základ pro jejich užití, protože takové osobní údaje již nepředstavují osobní údaje, na které se vztahují právní předpisy na ochranu osobních údajů. Naše shromažďování a používání takových anonymizovaných osobních údajů však může podléhat úpravě podle jiných právních předpisů, které Váš souhlas vyžadují. Další podrobnosti naleznete v „Zásadách užívání cookies souborů“. 

  • Telemarketing - po získání Vašeho souhlasu vás budeme oslovovat s propagací našich služeb pomocí telemarketingu.

  • cookies  naše Stránky používají určité soubory cookies, pixely, webové majáky, soubory protokolů a další technologie, kterých byste si měli být vědomi. Další informace o souborech cookies, které používáme, a o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookies, naleznete v „Zásadách užívání cookie souborů“. 

 • Další účely - v případě, že bychom shromažďovali a chtěli používat Vaše osobní údaje pro jakýkoli jiný účel, anebo pokud bychom navrhovali jakékoli významné změny, pokud jde o výčet účelů, pro které můžeme Vaše osobní údaje používat, budeme Vás o takovém účelu či změně informovat prostřednictvím Vašich kontaktních údajů anebo Vám je sdělíme osobně pro získání Vašeho souhlasu. 

 

 1. Rozsah zpracovaných osobních údajů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje na základě našich zákonných povinností nebo oprávněného zájmu. Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném a oprávněném rozsahu a to:

 • titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, trvalá kontaktní adresa

 • e-mail, telefon

 • jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ u fyzické osoby

 • fotografie

 • identifikátor relace ke sledování statistik na našich Stránkách; 

 

D)    Právní základ pro zpracování osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

·       čl. 6 odst. 1. a) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních     účelů

Jakým způsobem získáváme Váš souhlas? 

Pokud užití Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, můžete tento souhlas poskytnout: 

- v době, kdy shromažďujeme Vaše osobní údaje, a to následováním pokynů; nebo 

- při registraci Klientského účtu; nebo 

- informací Vám poskytnutou e-mailem, poštou nebo telefonicky s využitím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

 

Právní základ souhlasu používáme pouze v souvislosti se zpracováním, které je zcela dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování takových osobních údajů, které je bez ohledu na souhlas nutné nebo povinné zpracovávat. 

Váš konkrétní souhlas, který jste udělili ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete kdykoliv odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že i když odvoláte svůj souhlas s tím, abychom používali Vaše osobní údaje pro určitý účel, můžeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely na základě jiného právního základu. 

 

·       čl. 6 odst. 1. b) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost tohoto subjektu údajů, 

 • čl. 6 odst. 1. c) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 

 • čl. 6, odst. f) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě, a to hlavně:

- dodržování našich právních povinností; 

- ochrana našeho podnikání a Vašich účtů před podvody a dalšími nezákonnými činnostmi; 

- ochrana našeho majetku; 

- prosazování našich zákonných práv; 

- ochrana práv třetích osob; a 

- v souvislosti s přeměnou společnosti, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej všech nebo části našich aktiv. 

 

Viz recitál 47 Nařízení: Oprávněným zájmem dotčeného správce údajů je rovněž zpracování osobních údajů nezbytně nutné pro účely zamezení podvodům. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.

 

Viz recitál 50 Nařízení: Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly osobní údaje původně shromážděny, by mělo být povoleno pouze v případě, kdy je slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje původně shromážděny.

 1. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé

Způsob, kterým Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální a elektronické zpracování. Vaše osobní údaje zpracovávají především Zaměstnanci Společnosti a v potřebném rozsahu je mohou zpracovávat také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Společnost. Aktuální seznam případných zpracovatelů bude uveden na https://spcas/.

Společnost informuje že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 1. Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, které se podílejí na zkvalitnění našich služeb, jedná se např. o IT služby a další subjekty. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama společnost.

V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost oprávněna přímo, bez Vašeho souhlasu, předat Vaše osobní údaje.

 1. Příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností, pro účely výkonu rozhodnutí a přestupkovým komisím.

 2. Dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy např. třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek klientů Společnosti.

 3. Dalším úřadům a institucím či osobám a to např. krajský úřad, správní soud, finanční správa, účastníci řízení, osoba, která prokázala právní zájem, žadatel o informace dle zákona č. 106/1999.

 4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje svých klientů zpracovává Společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovány, údaje zlikvidujeme, nebo anonymizujeme. Předpokládaná doba zpracovávání osobních údajů je dána příslušnými právními normami pro skartaci a archivaci  písemností a dokumentů. Z důvodu plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje klientů po dobu trvání smluvního vztahu.

Kdykoliv shromažďujeme nebo zpracováváme Vaše osobní údaje, budeme je obvykle uchovávat po dobu jednoho roku od naší poslední interakce s Vámi nebo jiným způsobem v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů, podle nichž neuchováváme osobní údaje po dobu delší, než je nutné pro dosažení účelu, pro nějž byly shromážděny. Budeme uchovávat osobní údaje, které nám poskytnete ve vztahu ke každé smlouvě, kterou jsme s vámi uzavřeli, po dobu tří let a za určitých okolností, jako např. ve vztahu k náhradě škody, kterou jste způsobili nám nebo jakékoli třetí osobě, po dobu deseti let. Pokud jsou Vaše údaje potřebné pouze po krátkou dobu, např. pro konkrétní marketingové kampaně, můžeme je smazat. Na konci období určeného k uchovávání údajů budou Vaše údaje buď smazány, nebo anonymizovány, například agregací s jinými daty, aby mohly být použity neidentifikovatelným způsobem pro statistickou analýzu a obchodní plánování. Pravidelně revidujeme délku doby, po kterou uchováváme Vaše osobní údaje. 

 

Zásady likvidace osobních údajů

 1. Nabízení služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou a pravidly uvedenými v těchto pravidlech.

 2. Osobní údaje týkající se péče o klienty Společnosti, přímého marketinku, tiskových zpráv a dokumentárních materiálů odstraníme bezprostředně po uplynutí doby potřebnosti.

 3. Osobní údaje pro účely agend hospodaření Společnosti jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro uplatňování práv a plnění povinností ze závazků se subjekty údajů nebo právnickými osobami, za něž jedná subjekt údajů (zpravidla alespoň v rozsahu obecné promlčecí doby), a dále v nezbytném rozsahu pro účely oprávněných zájmů Společnosti, například pro budoucí prokázání vlastnického práva.

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, kdy mohou být zapotřebí k zajištění účelu řízení, včetně výkonu rozhodnutí a uplatnění mimořádných opravných prostředků, navýšenou o dobu potřebnou ke skartačnímu řízení (zpravidla do 5 let od pravomocného ukončení řízení).

Veškeré Vaše osobní údaje uchováváme v čase tak, abychom splnili právní předpisy ČR a EU.

Důvěrnost a ochrana Vašich osobních údajů 

 • Zavazujeme se řádně zabezpečit osobní údaje, které nám poskytnete, a přijmout přiměřená opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním. Pro ochranu osobních údajů, které jsou pod naší kontrolou, jsme zavedli zásady zabezpečení informací, pravidla a technická opatření, která mají zabránit jejich: 

- neoprávněnému přístupu; 

- nevhodnému použití nebo zveřejnění; 

- neoprávněnému pozměnění; a 

- protiprávnímu zničení nebo náhodné ztrátě. 

 • Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé údajů (tedy ti, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely), kteří mají přístup k osobním údajům a jsou zapojeni do zpracovávání osobních údajů, jsou povinni dodržovat důvěrnost osobních údajů všech uživatelů našich Služeb. 

 • Jak získáte přístup k vašim osobním údajům a vaše další práva 

Ve vztahu k osobním údajům, které o Vás uchováváme, máte následující práva. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jiným způsobem popsaným níže: 

 • Vaše právo na přístup k osobním údajům

Pokud se nás zeptáte, potvrdíme vám, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, poskytneme vám kopii těchto osobních údajů (spolu s některými dalšími podrobnostmi). Pokud budete požadovat další kopie, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek. 

 • Vaše právo na opravu osobních údajů

Jestliže jsou osobní údaje, kterými o vás disponujeme, nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu. Pokud jsme vaše osobní údaje již sdíleli s ostatními osobami, informujeme je o opravě, pokud to bude možné. Jestliže se nás zeptáte, sdělíme vám v případech, kde je to možné a zákonné, také informaci o tom, s kým jsme vaše osobní údaje sdíleli, abyste jej mohli kontaktovat přímo. Pokud máte online Klientský účet, můžete se kdykoli přihlásit a změnit své kontaktní údaje a e-mailové a marketingové preference. 

 • Vaše právo na výmaz osobních údajů 

Můžete nás požádat o vymazání nebo odstranění Vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, např. již takové údaje nepotřebujeme, nebo (případně) pokud vezmete zpět svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů. Pokud jsme Vaše osobní údaje již sdíleli s ostatními osobami, informujeme je o výmazu, pokud to bude možné. Jestliže se nás zeptáte, sdělíme Vám v případech, kde je to možné a zákonné, také informaci o tom, s kým jsme Vaše osobní údaje sdíleli, abyste jej mohli kontaktovat přímo. 

 • Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů 

Můžete nás požádat, abychom zablokovali nebo pozastavili zpracování Vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, např. když zpochybňujete správnost takových osobních údajů nebo máte námitky proti tomu, abychom je zpracovávali. Toto nám však nezabrání v ukládání Vašich osobních údajů. Než přijmeme nějaká omezení, budeme Vás o tom informovat. Pokud jsme Vaše osobní údaje již sdíleli s ostatními osobami, informujeme je o přijatých omezeních, pokud to bude možné. Jestliže se nás zeptáte, sdělíme Vám v případech, kde je to možné a zákonné, také informaci o tom, s kým jsme Vaše osobní údaje sdíleli, abyste jej mohli kontaktovat přímo. 

 • Vaše právo na přenositelnost osobních údajů

Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), a znovu je použít jinde, nebo nás požádat o převod těchto osobních údajů na třetí osobu podle Vašeho výběru. 

 • Vaše právo na ukončení zpracování osobních údajů 

Můžete nás požádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje a my tak učiníme, jestliže – zpracování se opírá o náš vlastní oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí osoby ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy prokážeme, že pro zpracování existují přesvědčivé právní důvody; nebo - zpracováváme Vaše osobní údaje pro přímý marketing. Můžete nás požádat, abychom vám přestali posílat marketingové nabídky, které vám byly zaslány e-mailem nebo textovými zprávami, a to kdykoliv pomocí odkazu "odhlášení" nebo "odhlásit se", který je v marketingové nabídce uveden. Tato žádost bude považována za odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním marketingových sdělení jakožto právního základu, o který jsme se při kontaktování Vaší osoby e-mailem či SMS pro marketingové účely opírali. Vezměte prosím na vědomí, že zajištění aktualizací našich marketingových systémů může trvat několik dní (ale obvykle ne déle než 14 dní), a během tohoto období můžete od nás i nadále dostávat marketingová sdělení. 

 • Vaše práva ve vztahu k automatizovanému rozhodování a profilování 

Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, pokud je založeno na automatickém zpracování, včetně profilování, pokud má právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká, ledaže je takové profilování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi. 

 • Vaše právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Pokud se opíráme o Váš souhlas (nebo na výslovný souhlas) jakožto právní základ pro zpracovávání Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. 

 • Vaše právo podat námitku u Správce osobních údajů

Subjekt údajů má tedy možnost kdykoliv se obrátit na Společnost a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů. Uvedená práva může uplatnit jak na uvedeném kontaktu Společnosti  nebo se s případnou stížností můžete obrátit i na dozorový úřad dle Nařízení EU a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Pro tento případ jsme pro Vás připravili tři žádosti o uplatnění Vašich práv ( Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle GDPR, č. 2 - Žádost subjektu údajů na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů čl. 21 GDPR a č. 3 - Žádost subjektu údajů o ukončení automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování).

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů  - abychom zajistili, že jste vždy informováni o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, tyto Zásady ochrany osobních údajů budeme periodicky aktualizovat, abychom do nich promítli jakékoli změny ve způsobu používání vašich osobních údajů. Můžeme také provádět změny nutné k zajištění souladu se změnami příslušných právních předpisů či regulatorních požadavků. Veškeré změny budeme zveřejňovat na našich Stránkách, abyste byli informováni, případně Vám oznámení o změnách zasílat na Vámi předaný kontaktní e-mail.

 

Povinnost poskytovat osobní údaje

Je-li povinnost poskytovat osobní údaje zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout tak aby nečelil možným důsledkům neposkytnutí těchto údajů.

Subjekt údajů je také povinen bez zbytečného odkladu hlásit Správci osobních údajů veškeré změny, které jsou relevantní pro jejich spolupráci.

                                                                           

V Praze dne 1. ledna 2021

 

Service  & Property Consulting, a. s.         

Ivan Machoň, předseda správní rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 ke Směrnici společnoti Service &Property Consulting, a.s. o přijatých opatření pro zabezpečení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 32 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

 

Žádosti o uplatnění práva subjektu údajů podle GDPR

(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

K provedení správné identifikace subjektu údajů a zamezení podání informací o zpracování osobních údajů jiné osobě, je potřeba pro uplatnění práv uvést potřebné identifikační údaje a žádost podat jedním z uvedených způsobu:

 

 1. Osobním vyplněním listinné podoby formuláře na adrese správce Service & Property Consulting, a. s.: Španělská 770/2, 110 00 Praha

 2. Datovou schránkou: jcvwadt

 3. Emailem s elektronickým podpisem na: info@spcas.cz

 4. Dopisem s úředně ověřeným podpisem na žádosti na adresu správce Service & Property Consulting, a. s.: Španělská 770/2, 110 00 Praha

 

Identifikace subjektu údajů

Jméno:

 

Příjmení:

 

Telefonní číslo:

 

E-mail:

 

 

Výběr požadavku na uplatnění práva

□ Právo na přístup – čl. 15 Nařízení

□ Právo na opravu – čl. 16 Nařízení

□ Právo na výmaz – čl. 17 Nařízení

□ Právo na omezení zpracování – čl. 18 Nařízení

□ Právo na přenositelnost osobních údajů – čl. 20 Nařízení

 

Sdělení k požadavku na uplatnění práva

 

 

 

Datum:                                                                 Ověřený podpis: 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 ke Směrnici společnoti Service &Property Consulting, a.s. o přijatých opatření pro zabezpečení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 32 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

 

Žádost subjektu údajů na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů čl. 21 GDPR

 

 

Já, níže podepsaný ………………………………………………………………………………………………… 

adresou…………………………………………………………………………………………

tímto ve smyslu příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

dle článku 21 Nařízení vznáším námitku proti zpracování osobních údajů

mé osoby z důvodů:

Přímého marketingu

 

Veřejného zájmu

 

Oprávněného zájmu správce

 

[1]

 

 

 

V souvislosti s výše uvedeným žádám, aby mě správce osobních údajů Service &Property Consulting, a.s. informoval o způsobu vyřízení této žádosti a o přijatých opatřeních, a to písemně, na shora uvedenou adresu.

2

K provedení správné identifikace subjektu údajů a zamezení podání informací o zpracování osobních údajů jiné osobě, je potřeba pro uplatnění práv uvést potřebné identifikační údaje a žádost podat jedním z uvedených způsobů:

 

 1. Osobním vyplněním listinné podoby formuláře na adrese společnosti Service & Property Consulting, a. s.: Španělská 770/2, 110 00 Praha

 2. Datovou schránkou: jcvwadt

 3. Emailem s elektronickým podpisem na: info@spcas.cz

 4. Dopisem s úředně ověřeným podpisem na žádosti na adresu společnosti Service & Property Consulting, a. s.: Španělská 770/2, 110 00 Praha

 

 

V ………………………… dne ………………………

                                                                           …………..……………………

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 ke Směrnici společnoti Service &Property Consulting, a.s. o přijatých opatření pro zabezpečení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 32 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů

 

Žádost subjektu údajů o ukončení automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování

 

 

 

 

Já, níže podepsaná/ý …………………………………………………………………….……………………............

adresou…………………………………………………………………………………………

 

tímto ve smyslu příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

dle článku 22 Nařízení žádám o ukončení automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování

 

V souvislosti s výše uvedeným žádám, aby mě správce informoval o způsobu vyřízení této žádosti a o přijatých opatřeních, a to písemně, na shora uvedenou adresu.

[2]

K provedení správné identifikace subjektu údajů a zamezení podání informací o zpracování osobních údajů jiné osobě, je potřeba pro uplatnění práv uvést potřebné identifikační údaje a žádost podat jedním z uvedených způsobů:

 

 1. Osobním vyplněním listinné podoby formuláře na adrese správce Service & Property Consulting, a. s.: Španělská 770/2, 110 00 Praha

 2. Datovou schránkou: jcvwadt

 3. Emailem s elektronickým podpisem na: info@spcas.cz

 4. Dopisem s úředně ověřeným podpisem na žádosti na adresu na adrese správce Service & Property Consulting, a. s.: Španělská 770/2, 110 00 Praha

 

 

 

V ………………………… dne ………………………

 

                                                                 ……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 směrnice společnosti Service & Property Consulting, a.s. 

o přijatých opatření pro zabezpečení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 32 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 25.5.2018

(dále jen „Dodatek č. 1“)

 

VYDÁNO DNE: 1. října 2021

 

 

obch. firma:      Service & Property Consulting, a.s.           

se sídlem:          Jindřišská 937/16, Nové Město 110 00 Praha 1 .    

IČO:                 09774874

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25951

jednající:           předseda správní rady Ivan Machoň 

 

(dále jen „Společnost“)

 

1.     Dodatek č. 1 mění uvedená ustanovení ve Směrnici týkající se sídla Společnosti, které je od 22.9..2021 na adrese Jindřišská 937/16, Nové Město 110 00 Praha 1.

2.     Dochází ke změně v Příloze č. 1 ke Směrnici – Zásady ochrany osobních údajů Informační memorandum o shodě s GDPR článku 2 písm. A, kdy dochází ke změně sídla Správce osobních údajů a kontaktního spojení pro Společnost z původní adresy na novou adresu: Jindřišská 937/16, Nové Město 110 00 Praha 1.    

3.     Dochází ke změně v Příloze č. 2 ke Směrnici – Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kdy dochází ke změně sídla Správce osobních údajů v bodě a) a na adresu správce v bodě d)z původní adresy na novou adresu: Jindřišská 937/16, Nové Město 110 00 Praha 1.     

4.     Dochází ke změně v Příloze č. 3 ke Směrnici – Žádost subjektu údajů na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů čl. 21 GDPR kdy dochází ke změně sídla Správce osobních údajů v bodě a) a na adresu správce v bodě d) z původní adresy na novou adresu: Jindřišská 937/16, Nové Město 110 00 Praha 1.     

5.     Dochází ke změně v Příloze č. 4 ke Směrnici – Žádost subjektu údajů o ukončení automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, kdy dochází ke změně sídla Správce osobních údajů v bodě a) a na adresu správce v bodě d) z původní adresy na novou adresu: Jindřišská 937/16, Nové Město 110 00 Praha 1.    

Ostatní ustanovení Směrnice s jejími přílohami se nemění. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 

 

 

 

_______________________________

Service & Property Consulting, a.s. 

Ivan Machoň, předseda správní rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] hodící se zaškrtněte

2 Jestliže správce není schopen doložit identifikaci subjektu údajů, neuplatní článek 15 až 20 Nařízení a subjekt údajů o tom tímto informuje (čl. 11 Nařízení)

 

 

[2] Jestliže správce není schopen doložit identifikaci subjektu údajů, neuplatní článek 15 až 20 Nařízení a subjekt údajů o tom tímto informuje (čl. 11 Nařízení)

E-book

Získejte praktické informace ze světa svěřenských fondů.

Děkujeme

bottom of page